Verdachte objecten benaderen

Verdachte objecten benaderen

Blijkt uit het veldonderzoek dat er verdachte objecten in de bodem zitten? Dan stellen wij een Projectplan Opsporing op. Hierbinnen worden de werkwijze, de planning en alle verdere communicatie en omgevingsaspecten uitgewerkt.

Projectplan Opsporing

Alle initiatieven tot overleggen en afstemming en verdere werkzaamheden om te komen tot een spoedige start van de uitvoering van de benaderingen, zal door ons worden verzorgd. Dit zal tegelijkertijd met het opstellen van het Projectplan Opsporing geschieden, zodat er sprake zal zijn van een minimaal tijdsbestek die 'verloren' gaat in uw bouwproces.

Dit projectplan dient door alle betrokken partijen te worden beoordeeld en getekend door de opdrachtgever. Tevens wordt het projectplan ter kennisgeving naar de betreffende gemeente gezonden. Deze wettelijke verplichting borgt dat er van een veilige leef- en werkomgeving kan worden gesproken, waarbinnen de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Ook voor de omgeving en de betrokkenen in de nabijheid van de project locatie is het projectplan een borging dat het minimaliseren van risico’s  is verzekerd.

Veiligheidsmaatregelen verdachte objecten

Daarna gaan we de verdachte objecten benaderen. Het meeste graafwerk verrichten we met een beveiligde graafmachine. Het laatste stuk graafwerk doen we altijd handmatig. Onze Senior Deskundige OOO ontgraaft hierbij het verdachte object en identificeert het. Is het object inderdaad een explosief? Dan nemen we aanvullende veiligheidsmaatregelen. De Senior Deskundig OOO beslist of het object verplaatst kan worden. Is dat het geval, dan wordt het explosief opgeborgen in een beveiligde munitiecontainer, een VTVS. Dit staat voor 'Voorziening Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie' en is specifiek ontwikkeld voor de opslag van OO. Is verplaatsing niet mogelijk? Dan dekken we het explosief af en schakelen we de EOD in.

De gevonden explosieven dragen wij over aan de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van het ministerie van Defensie. De EOD maakt de explosieven op een veilige manier onschadelijk. De EOD beslist hoe en waar dat gebeurt.

Ten slotte ontvangt u van ons een Proces-Verbaal van Oplevering (Verklaring Vrij van Explosieven). Als u dat wilt, kunnen wij het project samen met u evalueren.