Verdachte objecten benaderen

Verdachte objecten benaderen

Blijkt uit het veldonderzoek dat er verdachte objecten in de bodem zitten? Dan stellen wij een Projectplan Opsporing op. Hierbinnen worden de werkwijze, de planning en alle verdere communicatie en omgevingsaspecten uitgewerkt.

Projectplan Opsporing

Alle initiatieven tot overleggen en afstemming en verdere werkzaamheden om te komen tot een spoedige start van de uitvoering van de benaderingen, zullen door ons worden verzorgd. Dit gebeurt tegelijkertijd met het opstellen van het Projectplan Opsporing, zodat er sprake is van een minimaal tijdsbestek die 'verloren' gaat in uw bouwproces.

Dit projectplan dient door alle betrokken partijen te worden beoordeeld en getekend te worden door de opdrachtgever en het bevoegd gezag van de betreffende gemeente. Deze wettelijke verplichting borgt dat er van een veilige leef- en werkomgeving kan worden gesproken, waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden. Ook voor de omgeving en de betrokkenen in de nabijheid van de projectlocatie is het projectplan een borging dat het minimaliseren van risico’s  is verzekerd.

Veiligheidsmaatregelen verdachte objecten

Daarna gaan we de verdachte objecten benaderen. Dat kan handmatig zijn als de objecten niet zo diep liggen en met de inzet van een graafmachine voor dieper gelegen objecten. De Senior Deskundige OOO ontgraaft het laatste gedeelte en benadert hierbij het verdachte object en identificeert het.

Blijkt het object inderdaad een OO, dan beslist de Senior Deskundige OOO of het OO verplaatst kan worden. Is dat het geval, dan slaan we de OO op in een conform de wetgeving beveiligde munitiecontainer (VTVS).  Is verplaatsing niet mogelijk dan schakelen we direct de EOD in. Na afronding van het project dragen we de aangetroffen OO over aan de EOD.

Ten slotte ontvangt u van ons een Proces-Verbaal van Oplevering (Verklaring Vrij van OO).
Graag evalueren wij het project na afloop met u.